Att anlägga väg

Här kommer några tips för dig som planerar att anlägga väg!

Att anlägga väg är både roligt och intressant. För att få en hållbar och godkänd väg är det dock viktigt planera arbetet noga och använda godkända beprövade material.

Här nedan går vi igenom hur man steg för steg.

Förberedelser

Det första man bör göra är att ta reda på vilka eventuella tillstånd och godkännanden som man måste inhämta. Dessa kan t ex vara:

- Tillstånd från markägare om vägen ska anläggas på någon annans mark. Om vägen ska gå över någon annans mark är det bra att upprätta ett servitutsavtal som reglerar detta.

- Tillstånd från Trafikverket om vägen ska anslutas till allmän väg. Trafikverket kommer att bedöma lämpligheten att ansluta vägen samt ta fram krav och riktlinjer för hur anslutningen ska göras.

- Tillstånd från Kommunen kan behövas om vägen innebär omfattande markarbeten eller om den går inom strandskyddat område.

Utformning och utstakning

När tillstånd och godkännande är inhämtade är det dags att börja planera vägens utformning. Infartsvägar till bebyggda fastigheter utom plan (på landet) behöver vara så pass stora att ett renhållningsfordon och slamtömningfordon lätt kan ta sig fram och även vända. Normalt sett så innebär det en väg på minst 3 meters bredd med någon form av vändplats.

Markera ut vart vägen ska gå genom att sätta käppar (pinnar) i linje med de tänkta vägkanterna.

Schakt

Nu är det dags för grävning.

Börja med att gräva bort det översta lagret med gräs, matjord och andra växter, normalt är detta ca 20-30 cm. Se till att gräva bort eventuella stubbar och rötter samt ta bort större stenar. Gräv innanför käpparna.

Gräv även upp för eventuella vägtrummor för att leda bort vatten. Vi rekommenderar vägtrummor om minst 200 mm diameter.
Återfyllnad

När grävningen är gjord lägger man ut fiberduk. Fiberduken ska vara av lägst klass N2 men gärna N3 (speciellt om marken är fuktig). Se till att duken överlapps med minst 30 cm i skarvarna.

På fiberduken läggs ca 20-30 cm stenkross 0-150 mm. Packa noga med vibrator/vält eller kör över med grävmaskinen.

Lägg ytterligare ett lager om 10-15 cm stenkross 0-40. Detta lager ska läggas tjockare i mitten så att vatten rinner av åt sidorna. Packa noga med vibrator/vält eller kör över med grävmaskinen.

Sist lägger man topplagret som t ex kan vara gårdsgrus eller annat material 0-18 mm. Detta lager ska vara max 5 cm tjockt.

Dikesgrävning

Sista gräver man upp diken på båda sidor av vägen. Följ käpparna och håll koll på vägens bredd.

Lycka till!